Η φοίτηση στην ειδικότητα  «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας» διαρκεί πέντε εξάμηνα. Η άρτια από κάθε άποψη εκπαίδευση των σπουδαστών περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα στα διδακτήρια του ΙΕΚ και πρακτική άσκηση στο φημισμένο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών στη Λυκόβρυση.

     Ο απόφοιτος της ειδικότητας  εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες έως και τα τελικά οινικά προϊόντα και τα παράγωγα τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία, σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με ασφάλεια ώστε να παράγει προϊόντα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απασχολείται σε αμπελοκαλλιέργειες και οινοποιεία. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει και ελέγχει πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό.

 

     Τομείς απασχόλησης

     Ο «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας» απασχολείται ως ιδιώτης ή υπάλληλος:

- Αμπελουργικής εκμετάλλευσης

- Οινοποιείου

- Αποσταγματοποιείου

- Ποτοποιίας

- Οξοποιίας

- Μονάδας παραγωγής αμπελόφυλλων

- Εργαστηρίου αναλύσεων

-Μονάδες παραγωγής αμπελουργικών και οινοποιητικών μηχανημάτων και παρελκόμενων

- Πωλητής αμπελουργικών και οινολογικών προϊόντων

 

 


Φωτογραφικό υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών 

Ερωτήσεις πιστοποίησης