Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» εργάζεται σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απασχολείται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει και ελέγχει πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής.

 

    Τομείς απασχόλησης

-Χειριστής σε Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων

-Σε Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (βοηθοί αναλυτές)

-Σε Ειδικευμένες θέσεις πωλητού χονδρικής πώλησης τροφίμων (dealer)

-Σε Ειδικευμένες θέσεις χειριστού πωλήσεων τροφίμων λιανικής

-Σε Ειδικευμένες θέσεις αποθηκαρίου τροφίμων

-Σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων

 

 

Φωτογραφικό υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης