Η φοίτηση στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» διαρκεί πέντε εξάμηνα περιλαμβάνοντας θεωρητικά μαθήματα στο ΙΕΚ και πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

    Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

 

  Τομείς Απασχόλησης

  Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε:


- Εμπορικές Επιχειρήσεις
- Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
- Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
- Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
- Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου   Δυναμικού
- Οποιοδήποτε διοικητικό τμήμα επιχείρησης
- Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
- Δημόσιες Υπηρεσίες & Επιμελητήρια

 

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης